Bảng giá

Gói cơ bản

  • Cài đặt1
  • Thiết kế giao diện cơ bản2
  • Hỗ trợ tăng SEO trên Google Scholar
  • Hướng dẫn sử dụng cơ bản: 2 buổi3
40.000.000 đồng

Gói bổ sung

Tùy chỉnh giao diện nâng cao4
10.000.000 đồng ~ 20.000.000 đồng
Plugin kiểm tra trùng lặp văn bản5
15.000.000 đồng/năm
Thuê máy chủ
18.000.000 đồng/năm
Vận hành, nâng cấp (tính từ năm thứ 2)
15.000.000 đồng/năm

1 Đơn vị đảm bảo hạ tầng, hệ điều hành trước khi cài đặt
2 Bao gồm logo, hình ảnh chính, màu chủ đạo, các thông tin liên hệ
3 Hướng dẫn trực tuyến (online) và tài liệu hướng dẫn sử dụng cơ bản
4 Phụ thuộc vào mức độ yêu cầu chỉnh sửa của đơn vị
5 Tối đa 1000 bài báo trong vòng 1 năm